I en cada grup…

6 i 7 anys       MÍNIMUS (els més menuts)

– Cantar cançons a l’uníson amb una emissió sana, postura corporal correcta, afinació justa, bona dicció i regularitat rítmica.
– Memoritzar i comprendre el sentit musical i argumental del repertori treballat.
– Utilitzar el moviment corporal (lliure o guiat) com a suport en la interpretació musical.
– Prendre consciència de la veu pròpia com a instrument.
– Assimilar la dinàmica d’assaig i de concert.
– Ser conscient del treball en equip que suposa el fet de cantar en un cor.


8 i 9 anys       MEDIUM  (els mitjans)

– Cantar cançons a una i dues veus, i cànons, amb una emissió sana i neta, postura corporal correcta, afinació justa, bona dicció i regularitat rítmica.
– Seguir una partitura coral fins a 3 veus.
– Prendre consciència de la importància de la higiene vocal.
– Adquirir les nocions bàsiques de tècnica vocal que assegurin una emissió correcta de la veu.
– Aplicar a la pràctica coral els coneixements adquirits a llenguatge musical.
– Mantenir la concentració en els assaigs i concerts.
– Ser conscient de la importància de l’aportació individual al grup.


10 i 11 anys   MAGNA (els grans)

Cantar fins a tres veus -amb tot el cor o en petit grup-, mostrant autonomia i seguretat.
– Mantenir una posició orgànica i natural del cos que faciliti una emissió àmplia, dúctil, projectada i connectada.
– Integrar i aplicar els coneixements de tècnica vocal i llenguatge musical al repertori treballat.
– Mostrar iniciativa i ser capaç de fer propostes interpretatives amb criteri propi.
– Adaptar-se als llenguatges gestuals de diferents directors.
– Interpretar diferents tipus de repertori, atenent a les seves particularitats estilístiques i diversos formats.
– Adquirir resistència mental i física, amb una actitud energètica i activa durant assaigs i concerts.
– Assumir la responsabilitat individual com a element imprescindible per al bon funcionament col·lectiu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close