Què pretenem…

• Viure l’experiència musical amb sensibilitat com a vehicle que permet comunicar-se i expressar emocions.
• Adquirir la tècnica necessària com a mitjà per assolir una interpretació correcta en l’àmbit del cant coral.
• Fomentar la responsabilitat individual, el compromís, la cooperació, l’esforç i la constància a favor de la consecució del projecte col·lectiu i del creixement personal.
• Adquirir fluïdesa en la lectura de les partitures corals.
• Cantar –de manera col·lectiva o individual- amb bona emissió vocal, afinació i rigor rítmic al servei d’una bona conjunció i homogeneïtat tímbrica.
• Aplicar els coneixements adquirits de tècnica vocal per tal d’assegurar una bona execució del repertori.
• Viure l’assaig com a part d’un procés d’aprenentatge i evolució contínua.
• Adquirir els recursos necessaris per desenvolupar-se en públic amb naturalitat per tal que el concert esdevinga una experiència plena i vital.
• Adquirir els elements bàsics de cultura històrica, musical i d’estètica interpretativa.
• Interpretar el repertori coral de qualsevol època i estil adeqüat a cadascun dels nivells.
• Valorar i respectar el repertori coral universal, amb especial èmfasi en el repertori coral valencià.
• Ser conscient de l’oportunitat que suposa formar part del projecte didactico-artístic i del Cor de Xàtiva com a institució Coral de la ciutat.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close